Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicydeklaration

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet  i enlighet med SOSFS 2011:9. Vi är miljöcertifierade mot ISO 14001 och verksamhetsområdet klinisk fysiologi är ackrediterat mot ISO/IEC 17025 (inkl STAFS 2015:8 och STAFS 2011:33), en standard för provnings- och kalibreringslaboratorier.

I ledningens åtagande ingår att uppfylla kraven i dessa standards samt att ständigt förbättra vårt ledningssystems effektivitet. All personal som är delaktig i verksamheten ska vara förtrogen med ledningssystemet och tillämpa dess rutiner i sitt dagliga arbete.

75x95 ISO14001.png 

50_swedac.jpg

Miljö och hållbarhet

Vi beaktar livscykelperspektivet och strävar efter att förebygga negativa händelser samt minska miljörisker och skador inom de områden där vi främst påverkar miljön. Dessa områden innefattar avfall, läkemedel, kemikalier, förbrukningsmaterial och transporter.

I valet mellan jämförbara produkter, väger vi samman kvalitet, miljö och pris och försöker prioritera produkter som uppfyller internationella och nationella kriterier för vedertagna miljösymboler.

Vi arbetar även med att samtliga medarbetare ska ha tillräcklig miljökompetens för att kunna påverka utvecklingen och ta rätt beslut, samt förebygga risker för miljöskador.